2017. november 6.

Teendők az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéssel kapcsolatban külföldi tartózkodás esetén

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban; Tbj.) 39. § (2) bekezdése alapján egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a belföldi személynek kell fizetnie, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen [Tbj. 16. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-w) pontja, valamint a 13. § szerint] sem jogosult. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2017. január 1-jétől havonta 7110 forint. Ha a fizetési kötelezettséget nem az egész hónapra kell teljesíteni, akkor napi 237 forint alapulvételével kell meghatározni a fizetendő összeget.

A Tbj. 4. § u) pont 1. alpontja szerint belföldinek – egyebek mellett – a Magyarország területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár minősül.

1.) Amennyiben a magánszemély az Európai Unió valamely tagállamában, vagy olyan országban vállal munkát, amellyel Magyarországnak szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezménye van, és az alapján a biztosítás kiterjed rá a külföldi tartozódás ideje alatt továbbra is rendelkezik Magyarországon bejelentett lakóhellyel (vagyis a belföldi státusza megmarad), akkor mindenképpen szükséges bejelentést teljesítenie az adóhatóság felé ahhoz, hogy mentesüljön az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól. A menetsülés érdekében a kötelezettség megszűnését 15 napon belül be kell jelentenie az állami adóhatóság felé. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor az állami adóhatóság nyilvántartásában továbbra is kötelezettként szerepel, és az adószámláján az egészségügyi szolgáltatási járulék folyamatosan előírásra kerül.
          

2.) Abban az esetben, ha a belföldi magánszemély a külföldre utazását megelőzően biztosított volt Magyarországon például munkaviszony alapján, de annak megszűnése után huzamos időre, olyan országba távozik, amely nem tagja az EU-nak, illetve nincs szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezménybe Magyarországgal, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága lejártát követően (legfeljebb 45 nap után) szintén egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére lesz kötelezett.
Ugyanakkor az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 20.§ (7c) bekezdése értelmében, kérelme alapján lehetőség van arra, hogy az állami adóhatóság visszamenőleges hatállyal törölje az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha hitelt érdemlően igazolja különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy

  • huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és
  • tartózkodási helyén annak jogszabályai szerinti egészbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.

A kérelem kötetlen formában nyújtható be.
Fenti feltételek teljesülésének igazolásaként az alábbi okiratok együttes bemutatása/kérelemhez történő csatolása szükséges:

  • a külföldi hatóság igazolása lakóhelyről, lakcímről (például lakcímnyilvántartó által vagy más hatóság által erre vonatkozóan kiadott igazolás) és
  • a tényleges lakóhely szerinti államból származó adóügyi illetőségigazolás, vagy
  • az egészségügyi szolgáltatásra (orvosi ellátásra) való jogosultság igazolása.

 

3.) Abban az esetben viszont, ha a magányszemély a külföldi letelepedés szándékával hagyja el Magyarországot, és ezt bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél (személyesen vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján) bejelenti, akkor ez egyben azt is eredményezi, hogy a továbbiakban nem minősül belföldinek, ezért egészségügyi szolgáltatási járulékot sem kell fizetnie.
 
Végül fontos megemlíteni azt is, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997
évi LXXXIII. törvény 80§ (5) bekezdése alapján a TAJ számmal rendelkező magánszemélynek az egészségbiztosító felé is bejelentési kötelezettsége keletkezik, ha

  • valamely EGT tagállamban, illetve Svájcban, valamint a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított, vagy
  • nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgár.

A biztosítás keletkezését és megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie a magánszemélynek az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján (www.neak.gov.hu) érhető el. A bejelentés személyesen postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül teljesíthető.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2023 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat